Contact

Styled for Sale verkoopstyling Zutphen

Tel: 06-11755106

info@styledforsale.nl

K.v.k nummer 66913551

BTW nummer NL193111925B01

Facebook
Twitter

Bel me terug

Algemene voorwaarden Styled for Sale verkoopstyling                          
           

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:
a.Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen (handelsnaam van Mireille Eding.): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66913551, gevestigd aan Woeziksestraat 495, 6604 CE  Wijchen.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3  Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen geleverde dienst(en).

7.2. Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen zijn verstrekt, heeft Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen tot mededeling verplicht.
10.4. Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Styled for Sale Verkoopstyling te Wijchen gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.